Biuletyn Informcji Publicznej
UWAGA !!! ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT: ZP 22/2017 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku.wstecz

Numer dokumentu: 606475-N-2017
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Tryb: tryb nieograniczony

Ogłoszenie nr 606475-N-2017 z dnia 2017-10-27 r.

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, krajowy numer identyfikacyjny 59716200000, ul. ul. Okrzei  , 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 302 000, e-mail wloclawek@kpzmiuw.pl, faks 542 302 030.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kpzmiuw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kpzmiuw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem
Adres:
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku
Numer referencyjny: ZP 22/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
11


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, z podziałem na 11 części, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja, Przedmiar robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorys ofertowy (ślepy), stanowiące odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt wykonawczy. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3.2.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących poszczególne roboty składające się na przedmiot umowy (ręczne lub mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, wygrabienie, usuwanie namułu z dna cieku, hakowanie dna, oczyszczenie budowli (przepustów rurowych, studzienek), remont budowli ( zastawek itp.), naprawa i zabezpieczenie uszkodzonej skarpy cieku, oczyszczanie terenu, itp. odpowiednio do danej części zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45246400-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 347236,45
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 18
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna robota budowlana w zakresie robót konserwacyjnych cieków lub urządzeń melioracji wodnych, wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto: część 1 - 10 000 zł. część 2 - 16 000 zł. część 3 - 38 000 zł. część 4 - 28 000 zł. część 5 - 2 500 zł. część 6 - 19 000 zł. część 7 - 25 000 zł. część 8 - 28 000 zł. część 9 - 38 000 zł. część 10 - 85 000 zł. część 11 - 8 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej. 6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3. ppkt 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 13.11.2017 r. do godz. 10:00 dla niżej wymienionych części zamówienia - w kwocie: Część 1 - 300,00 zł. Część 2 - 500,00 zł. Część 3 - 900,00 zł. Część 4 - 900,00 zł. Część 5 - 50,00 zł. Część 6 - 500,00 zł. Część 7 - 700,00 zł. Część 8 - 900,00 zł. Część 9 - 900,00 zł. Część 10 - 2 500,00 zł. Część 11 - 200,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 56 1020 5170 0000 1202 0063 7819 z dopiskiem „wadium-przetarg na Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku część nr...............................nazwa części ….................................”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 p.z.p., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub – przy zmianie terminu realizacji umowy/ robót , o którym mowa w § 4 - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach : a) konieczności realizacji dodatkowych robót , nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych robót ; b) zaistnienia przesłanek „Siły Wyższej”, o której mowa w § 15 ; przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas występowania zdarzeń i przypadków „Siły Wyższej” oraz ich skutków; c) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy , lub wydania zakazu ich prowadzenia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; d) kolizji robót objętych przedmiotem umowy z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w  Dokumentacji , przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie w/w kolizji ; e) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny od sposobu określonego w Dokumentacji , a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, z uwzględnieniem przesłanek opisanych ust. 2 poniżej oraz § 2 umowy ; f) konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy , przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej ; a także , gdy zmiana umowy będzie wynikała : g) ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron ; h) ze zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej ; i) z konieczności dokonania wymiany osoby, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5 poniżej ; j) ze zmiany charakteru płatnika podatku VAT, stron. 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 lit. e , zachodzi w sytuacji, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy : a) materiały budowlane, przewidziane w Dokumentacji, nie mogą być zastosowane z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi; b) nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; c) zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); d) zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót niż przewidziano w Dokumentacji . 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. h , Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wprowadzenie w Dokumentacji zmian, o których mowa w ust. 1 lit. f, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1. 5. Zmiana osoby przewidzianej do realizacji zamówienia, o której mowa w ust. 1 lit. i, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Kanał Główny Świecki – zastawka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:grodzie ziemne wys. 1.5m - analog - do wykonania i rozbiórki 2 grodzic -3m odwodnienie powierzchni wykopu fundamentów dla przepustów P-4 do P-6 i PP-3 do PP-4 – analog - pompowanie wody podczas robót (pompa 240m3/h)- 1 szt montaż zasuw pojedynczych ślizgowych o pow. 5.0m2 - analog - wykonanie i montaż zamknięcia zasuwowego typu ZZ-12 (światło 1500mm, wys. 900mm) z mechanizmem wyciągowym typu MS-1 do przepustozastawki (szt. 1) - 0,326t malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych , prowadnice zasuw, kolor niebieski sygnałowy dwukrotnie - 3,52m2 malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych, zasuwy, kolor niebieski sygnałowy, dwukrotnie - 2,7 m2 remont okładziny betonowej z ręcznym przygotowaniem mieszanki, uzupełnienie ubytków betonu w przyczółkach przepustu i na łączeniach - 0,6 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11786,92
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Remont progów stabilizujących lustro wody w jeziorach administrowanych przez BT Świecie na terenie pow. tucholskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. 1. Jezioro Bysławskie - zastawka km 8+538 Zamrzonki - Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - analogia usunięcia spękanej warstwy betonu – 5,120 m2 - Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy żelbetowe- uzupełnienie ubytków betonu w przyczółkach wraz z zamontowaniem prętów kotwiących z wykonaniem szalunku – 0,150 m3 - Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 - analogia wyrównania scian budowli - 5,120 m2 - Izolacja pozioma przeciw wodna na betonowych powierzchniach obiektów mostowych, podziemnych garaży, dworców, tuneli, dachów, tarasów budynków mieszkalnych itp. rolowymi izolacjami samoprzylepnymi - dwukrotne zabezpieczenie przeciwwilgociowe całej budowli 10,24 m2 - Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m- uzupełnienie ubytków- 1,0 m3 - Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm - wymiana desek kładki roboczej, szandorów – 1,50 m2 - Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale - analog montażu łaty wodowskazowej z określeniem "0" wodowskazu przez geodetę – 1 szt. 2. Jezioro Miały, Gwiazda, Dziuki próg w km 6+101 Szumiącej - Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m- uzupełnienie ubytków – 1,0 m3 3. Jezioro Drzycimskie próg w km 7+445 Szumiącej - Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys. burt do 0.61-1.50 m - uzupełnienie ubytków- 1,0 m3 - Wykonanie palisady przy śr. kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat.III wykonanie palisady w dnie cieku w miejscu wykonania narzutu kamiennego w dnie oraz po 1 m w skarpie cieku – 9,0 m 4. Jezioro Wielkie Cekcyńskie próg w km 9+157 Szumiącej - Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m- uzupełnienie ubytków – 1,0 m3 - Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale - analog montażu łaty wodowskazowej z określeniem "0" wodowskazu przez geodetę - 1 szt. 5. Jezioro Wysockie próg w km 9+972 Strugi Ciechocińskiej - Rozbiórka krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów dostępnych z wody o przekroju do 400 cm2 - rozbiórka oczepu – 33,0 m - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km (analog wywiezienia spróchniałych elementów) -1,50 m3 - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km (transport na odległośc 10 km) – 1,50 m3 - Oczepy na palach drewnianych o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z lądu- 0,48 m3 - Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale - analog montażu łaty wodowskazowej z określeniem "0" wodowskazu przez geodetę – 1 szt. 6. Jezioro Grochowo próg w km 13+563 Strugi Ciechocińskiej - Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale - analog montażu łaty wodowskazowej z określeniem "0" wodowskazu przez geodetę – 1 szt. 7. Jezioro Tuchółka próg w km 14+017 Strugi Kicz - Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m- uzupełnienie ubytków- 1,0 m3 - Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale - analog montażu łaty wodowskazowej - analog montażu łaty wodowskazowej z określeniem "0" wodowskazu przez geodetę – 1 szt. 8. Jezioro Żalno próg w km 19+338 Strugi Kicz - Rozbiórka krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów dostępnych z wody o przekroju do 400 cm2 - rozbiórka oczepu – 10,8 m - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km (analog wywiezienia spróchniałych elementów) – 1,0 m3 - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami – dod. za dalsze 0.5 km (transport na odległość 10 km) – 1,0 m3 - Oczepy na palach drewnianych o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z lądu – 0,113 m2 - Wykonanie palisady przy śr. kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat. III wykonanie palisady w dnie cieku – 10,0 m - Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m- uzupełnienie ubytków – 1,0 m3 - Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale - analog montażu łaty wodowskazowej z określeniem "0" wodowskazu przez geodetę – 1 szt. 9. Jezioro Głęboczek próg w km 21+615 Strugi Kicz - Rozbiórka krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów dostępnych z wody o przekroju do 400 cm2- rozbiórka oczepu – 10,8 m - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km (analog wywiezienia spróchniałych elementów) - 1,0 m3 - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km (transport na odległość 10 km) - 1,0 m3 - Oczepy na palach drewnianych o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z lądu-0,113 m3 - Wykonanie palisady przy śr.kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat.III wykonanie palisady w dnie cieku w miejscu wykonania narzutu kamiennego w dnie oraz po 1 m w skarpie cieku – 20,2 m - Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m- uzupełnienie ubytków - 1,5 m3 - Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 1.2 m – 25,0 m - Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale - analog montażu łaty wodowskazowej z określeniem "0" wodowskazu przez geodetę – 1 szt. 10. Jezioro Obrowo próg w km 9+203 Dużego Wytrycha - Wyciąganie kołków o śr. 7-9 cm na lądzie z gruntu kat.I-II przy głębok.wbicia 1.0 m - (wyciągnięcie pozostałości po progu) – 100 szt. - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - analog pozyskania gruntu do uzupełnienia ubytków – 10, 5 m3 - Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV 10,50 m3 - Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - 1,050 m3 - Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) - 10,50 m3 - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km (analog wywiezienia spróchniałych elementów) - 2,0 m3 - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km (transport na odległośc 10 km) - 2,0 m3 - Wykonanie palisady przy śr.kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat.III wykonanie palisady w miejscu wykonania narzutu kamiennego w dnie oraz po 1 m w skarpie cieku – 23,5 m - Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m- uzupełnienie ubytków -1,5 m3 - Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale - analog montażu łaty wodowskazowej z określeniem "0" wodowskazu przez geodetę – 1 szt. - Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - 50,0 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18893,06
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Niwka et.II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp po obydwu stronach cieku, m2 79 935.100 2.Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m; m2 79935.10 3.Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 %; m2 8047.50 4.Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m m 5365.150 5.Usuwanie wiatrołomów, zatorów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) Krotność = 4 szt. 4 6.Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0.005 7.Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem m2 120 8.Grodzie drewniano-ziemne wys. 1,5 m ze ściankami z kiszek faszynowych analogia rozbiórka tam bobrowych m 20 9.Zagruntowanie drewna - analogia zabezpieczenie zastawek drewnianych drewnochronem- kolor brązowy szt.4; m2 102.992
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 45032,83
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Rakutówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp; m2 10452.54 2.Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp; m2 34242.00 3.Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m; 75% pow. m233520,905 4.Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków m2 19669.68 5.Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków m2 19669.68 6.Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %; m2 11801,808 7.Usuwanie wiatrołomów, zatorów z cięciem piłą mech. (śr. 26-35 cm) Krotność = 6; szt. 5 8.Wywożenie wiatrołomów na odległość do 2 km mp 3 9.Wywożenie wiatrołomów- dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6; mp 3 10.Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości pasem 1,0 x 1800 w miejscach występowania ha 0,18
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32778,18
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Wał Cysterska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp; m2 7700 2.Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m; m2 7700 3.Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych szer 1,5m; ha 0.039 4.Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem; m2 312.000 5.Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w worki; m3 4 6.Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km; m3 4 7.Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8; m3 4 8.Humusowanie skarp - analogia usunięcie płatów trawy i darniny ze stopni schodów na wale i ich oczyszczenie. m2 50.70 9.Spoinowanie bruku kamiennego o grubości 15 cm analogia spoinowanie schodów kamiennych; m2 35
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3144,74
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 11
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Chełmiczka naprawa mostu drewnianego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Wymiana podkładu drewnianego jezdni lub chodników dolnego o gr. 100 mm z bali na belkach podporowych w odstępach ok 2 cm m2 42, 640 2.Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z desek gr. 32mm w odstępach ok. 1cm m3 1.364 3.Wymiana belek o przekroju ponad 250 cm2 przy odkrytym pomoście nad lądem analog wymiana belek podporowych mostu szt.8 m3 0.640 4.Wykonanie rusztowań na kobyłkach m2 12.000 5.Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 8szt. ceow. dł.8m m2 64.000 6.Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych m2 64 7.Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i konstrukcji pełnościennych m2 64 8.Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 50 mm barier ochronnych m 46.600 9.Wykonanie palisady przy średnicy kołków i słupków 12-14 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat. I-II pod mostem str. lewa (w trakcie rozbiórki konstrukcji) m 2.5 10.Ułożenie włókniny filtracyjnej za palisadą pod narzutem kamiennym szer. 3m m2 3.750 11.Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu (strona lewa) pod mostem m3 2.400 12.Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport technologiczny m3 2.400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 22313,07
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Struga Ryszewska II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem – 6824 m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem – 4526,4 m2 ręczne odmulanie dna warstwą grubości 20 cm – 1706 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28959,68
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Kamieniczka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 1+000÷4+669, 4+776÷8+835 – 39766,90 m2. Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków w km 1+000÷3+920, 4+470÷8+835 – 0,18 ha. Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km – 51,48 mp. Usunięcie zatorów z koryta cieku (przetamowań, zanieczyszczeń) w km 1+000÷4+669, 4+776÷5+500 – 20,00 m3. Oczyszczenie terenu – zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy w km 1+000÷4+669, 4+776÷5+500 – 20,00 m3 . Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 3,0 m w km 1+000÷1+250 – 162,50 m. Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 2,0 m w km 1+250÷2+970 – 688 m. Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 1,6 m w km 2+970÷3+726, 4+150÷4+281 – 887 m. Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 1,2 m w km 3+726÷3+945 – 183 m. Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 1,0 m w km 3+945÷4+150– 205 m. Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,8 m w km 4+281÷4+669 – 388 m. Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,6 m w km 4+776÷8+835 – 3936 m. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 – szt. 2 – 20 m. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,8 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 – szt. 8 – 52 m. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 – szt. 9 – 59 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32638,12
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Młynarka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku w km 2+870÷12+037 - 55305,15 m2. Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków w km 5+300÷7+310, 10+050÷12+000 - 0,20 ha. Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - 57,20 mp. Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% w km 2+870÷7+319 - 5097,20 m2. Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 1,0 m w km 7+319÷9+970 - 2609 m. Usuwanie namułu grubości 10 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,8 m w km 9+970÷12+037 - 2009 m. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,5 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 w km 3+800, 7+310, 8+150 – 27 m. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,25 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 – szt. 1 w km zgodnie z Załącznikiem nr 1 - 8 m. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 – szt. 2 w km zgodnie z Załącznikiem nr 1 - 24 m. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,8 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 – szt. 3 w km zgodnie z Załącznikiem nr 1 - 70 m. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 – szt. 3 w km zgodnie z Załącznikiem nr 1 - 46 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 44121,56
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Gardęga - etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 13250 m2 wycinka krzaków ze skarp – 0,24 ha zrąbkowanie krzaków – 68,640 mp mechaniczne odmulenie dna kosiarką pływającą – (1380+2838) = 4218 m3 rozplantowanie wydobytego urobku – 2650 mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 98420,99
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 11
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Kanał Glówny Wiejskiej NCh
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:odmulenie dna cieku wraz z rozplant. wydobytego urobku – 30 mb zakup i transport gruntu w miejsce wbudowania – 10 m3 wykonanie opasek z kiszek faszynowych – stopa skarpy – 30mb wbudowanie zakupionej ziemi w nasyp – 10 m3 wykonanie brzegosłonu krytego o szer. do 3m – 75 m2 humusowanie skarpy wraz z obsiewem – 30m2 darniowanie skarp pasem 40 cm – 12 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9147,30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Informacje

  • Wytworzył:21 listopada 2017, 13:47:58przez: Szatkowski Marek
  • Opublikował:21.listopada.2017, 13:52:57przez: Szatkowski Marek
  • Osoba odpowiedzialna:Szatkowski Marek
  • Podmiot udostępniający: Szatkowski Marek
  • Liczba odsłon:546

Rejestr zmian

  • Szatkowski Marek27 listopada 2017, 11:28:34Aktualizacja dokumentu.
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.