Biuletyn Informcji Publicznej
ZP - 12/2017 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe Świecie.wstecz

Numer dokumentu: 528170-N-2017
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Tryb: tryb nieograniczony
Termin składania ofert: 2017-06-29, 10:00:00
Wynik postępowania: wybrana_oferta.odt

Ogłoszenie nr 528170-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, krajowy numer identyfikacyjny 59716200000, ul. ul. Okrzei  , 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 302 000, , e-mail wloclawek@kpzmiuw.pl, faks 542 302 030.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kpzmiuw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kpzmiuw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem
Adres:
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku
Numer referencyjny: ZP 12/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku , z podziałem na 52 części, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja, Przedmiar robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorys ofertowy (ślepy), stanowiące odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt wykonawczy. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3.2.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (D.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących poszczególne roboty składające się na przedmiot umowy (ręczne wykoszenie porostów ze skarp, wygrabienie, ręczne i mechaniczne usuwanie namułu z dna cieku, hakowanie dna,oczyszczenie budowli( przepustów rurowych, studzienek) naprawa i zabezpieczenie uszkodzonej skarpy cieku, oczyszczanie terenu, itp.) odpowiednio do danej części zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45246400-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1029854,40
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 58
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna robota budowlana w zakresie robót konserwacyjnych cieków lub urządzeń melioracji wodnych, wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto: część 17 - 700 zł. część 18,19 - 1 000 zł. część 22,41 - 2 000 zł. część 24,34 - 4 000 zł. część 9,21,28,51 - 5 000 zł. część 16,27,30,33 - 8 000 zł. część 2,20,25,32,37,42,48,49 - 10 000 zł. część 6,11,13,14,23,26,29,31,39,40,44,46,47 - 15 000 zł. część 4,7,12 - 20 000 zł. część 8,38,43 - 25 000 zł. część 1,5,35,50,52 - 30 000 zł. część 10,15 - 35 000 zł. część 3,45 - 40 000 zł. część 36 - 45 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3. ppkt 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający dla części 17,18,19 nie wymaga złożenia wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 29.06.2017 r. do godz. 10:00 dla niżej wymienionych części zamówienia - w kwocie: część 22,41 - 50 zł. część 9,16,21,24,28,33,34,51 - 100 zł. część 2,20,25,27,30,32,37,42,48 - 200 zł. część 6,13,14,29,44,46,49 - 300 zł. część 4,11,12,23,26,31,39,40,47 - 400 zł. część 1,5,7,8,38,43,50 - 600 zł. część 35,52 - 700 zł. część 3,10,15 - 900 zł. część 36,45 - 1 000 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 56 1020 5170 0000 1202 0063 7819 z dopiskiem „wadium-przetarg na „Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe Świecie .” część nr...............................nazwa części …................................. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 p.z.p., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub – przy zmianie terminu realizacji umowy/ robót , o którym mowa w § 4 - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach : a) konieczności realizacji dodatkowych robót , nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych robót ; b) zaistnienia przesłanek „Siły Wyższej”, o której mowa w § 15 ; przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas występowania zdarzeń i przypadków „Siły Wyższej” oraz ich skutków; c) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy , lub wydania zakazu ich prowadzenia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; d) kolizji robót objętych przedmiotem umowy z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w  Dokumentacji , przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie w/w kolizji ; e) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny od sposobu określonego w Dokumentacji , a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, z uwzględnieniem przesłanek opisanych ust. 2 poniżej oraz § 2 umowy ; f) konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy , przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej ; a także , gdy zmiana umowy będzie wynikała : g) ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron ; h) ze zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej ; i) z konieczności dokonania wymiany osoby, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5 poniżej ; j) ze zmiany charakteru płatnika podatku VAT, stron. 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 lit. e , zachodzi w sytuacji, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy : a) materiały budowlane, przewidziane w Dokumentacji, nie mogą być zastosowane z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi; b) nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; c) zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); d) zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót niż przewidziano w Dokumentacji . 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. h , Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wprowadzenie w Dokumentacji zmian, o których mowa w ust. 1 lit. f, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1. 5. Zmiana osoby przewidzianej do realizacji zamówienia, o której mowa w ust. 1 lit. i, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie. 6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Kanał Główny Świecki – II koszenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp – 100 570 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp ponad 2,0 m – 100 570 m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków – 12 138 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów z dna ponad 2,0 m – 6.138 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów z dna do 2,0 m – 6.000 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % - 11.820 m2 - ręczne odmulenie dna warstwą 10 cm – 77 mb - ręczne odmulenie dna warstwą 20 cm – 36 mb - oczyszczenie terenu – usuwanie zatorów – 25 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33876,68
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 46
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Kanał Pyszczyński
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 38.386 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m – 17.236 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp pow. 2 m – 21.150 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 4.225,4 m2 - oczyszczenie studzienek drenarskich z namułu do 50 cm – 15 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14085,72
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 46
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Struga Graniczna – II koszenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp – 82.100 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m – 82.100 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % - 8.701,4 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody powyżej 60 % - 17.810,4 m2 - oczyszczenie terenu – usuwanie zatorów – 25 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 49567,30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 58
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Struga Gruczno-Luszkówko – II etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp – 16.504 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m – 1.866 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp pow. 2 m – 14.638 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 30 % - 6.031 m2 - oczyszczenie terenu – usuwanie zatorów – 30 m3 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 32.538 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m – 1.881 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp pow. 2 m – 30.657 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 4.577 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 22709,69
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 33
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Struga Kotomierzyca
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 47.944 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m – 47.944 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 15.321,2 m2 - oczyszczenie studzienek drenarskich z namułu do 50 cm – 11 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32219,68
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 46
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Struga Kręgiel
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 21.614 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m – 15.878 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp powyżej 2 m – 5.736 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % - 9.463,2 m2 - oczyszczenie terenu – usuwanie zatorów – 25 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16463,76
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Struga Niewieścin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 39.404 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m – 15.353 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp powyżej 2 m – 24.051 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 9.741 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 30 % - 1.998 m2 - oczyszczenie terenu – usuwanie zatorów – 20 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25089,98
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 38
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Struga Pleśno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 31.104,000 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2 m – 20.626,000 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2 m – 10.478,000 m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem – 2.270,100 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 7.052,700 m2 - mechaniczne odmulenie dna warstwą 20 cm wraz z rozplantowaniem – 997 m - mechaniczne odmulenie dna warstwą 10 cm wraz z rozplantowaniem – 319 m - obsianie skarp w ziemi urodzajnej urobku pasem 2 m – 1.994,000 m2 - obsianie skarp w ziemi urodzajnej urobku pasem 1,5 m – 478,500 m2 - ręczne odmulenie dna warstwą 20 cm – 237 m - oczyszczenie z namułu przepustów - 20 m - oczyszczenie z namułu studni na rurociągu grawitacyjnym – 2 szt. - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – prace porządkowe – 4 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 30695,1
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 48
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Struga Szonówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 7.080,000 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2 m – 7.080,000 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 3.015,000 m2 - oczyszczenie terenu – usuwanie zatorów – 2,36 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5966,82
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Mątawa – II koszenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- mechaniczne wykoszenie porostów z dna – 150 167 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów z dna ponad 2,0 m – 150 167 m2 - oczyszczenie terenu, usuwanie zatorów -10m3 - mechaniczne wyciąganie roślinności z koryta cieku – 150,167 m3 - załadunek i wywóz skoszonej roślinności do 8 km – 50,06 m3 - plantowanie dowiezionych porostów warstwą 10 cm – 500,6 m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp – 10.607,4 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp ponad 2,0 m – 10.607,4 m2 - mechaniczne wykoszenie porostów za skarp – 8.676 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2,0 m – 8.676 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 1.260 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 43680,45
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Kanał Pastwiska – II koszenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp – 32.362,5 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp ponad 2,0 m – 29.202,5 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2.0 m – 3.160 m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna – 4.400 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów z dna o szer. ponad 2.0 m - 4.400 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 9.108 m2 - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.6 m – 120 m - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – 10 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21221,75
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 33
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Struga Komórsk – II etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp z obkoszeniem przepustów – 25.755 m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z obkoszeniem przepustów – 15.545 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0 m – 41.300 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 7.964,9 m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - analog wykoszenia terenu nad rurociągiem – 984 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – 16 m3 - zawieszanie przewodów stalowych pojedynczych o średnicy 4 mm na trzonach umieszczonych na zewnętrznych miejscach poprzeczników lub hakach skośnych - analog rozwieszenia lin zabezpieczających – 0,25 km - ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm z wykorzystaniem technik alpinistycznych – 1 szt. - ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm z wykorzystaniem technik alpinistycznych – 2 szt. - ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 72 cm z wykorzystaniem technik alpinistycznych – 1 szt. - ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 92 cm z wykorzystaniem technik alpinistycznych – 1 szt. - podnoszenie lub opuszczanie do 10 m ładunku kat. B wciągarkami o napędzie ręcznym lub elektrycznym- analog opuszczania gałęzi i części pnia na linach – 8,87 t - ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m - analog przeniesienia drewna do miejsca załadunku – 8,87 m3 - ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe – 17,74 t - przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II analog: transport drewna do miejsca składowania (stacja pomp Kończyce) – 3 kursy - demontaż przewodów pojedynczych o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych - analog demontażu lin zabezpieczających – 250 m - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem – 60 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24139,25
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Struga Mniszek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 24.792 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2,0 m – 24.792 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % - 5.004 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 2.804,8 m2 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych śr. 1,0 m przy zamul. do 1/3 śr. - 6 mb - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych śr. 0,6 m przy zamul. do 1/3 śr. - 4 mb - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.4 m – 106 mb - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – 14 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16467,97
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 25
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Struga Młyńsk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 8.414,25 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp ponad 2,0 m – 8.414,25 m2 - wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki podsiębierne – 824,64 m3 - odmulenie dna warstwą 10 cm i szer. dna do 2,4 m koparko-odmularką – 769 mb - rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu dna warstwą 10 cm i szer. do 2,4 m – 769 mb - odmulenie dna warstwą 10 cm i szer. dna do 2,0 m koparko-odmularką – 945 mb - rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu dna warstwą 10 cm i szer. do 2,0 m – 945 mb - obsianie rozplantowanego urobku mieszanką traw – 3.428 m2 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych śr. 0,6 m przy zamul. do 2/3 śr. - 4 mb - usuwanie zatorów, prace porządkowe – 2 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18934,24
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Mątawa – zabudowa wyrw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 955 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp – 955 m2 - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład z wbudowaniem urobku w skarpę – 191 m3 - wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych – 191 m - roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp. urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg. do 0.5 km - pozyskanie gruntu, transport, wyładunek w miejscu uzupełnienia – 197,4 m3 - roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp – 197,4 m3 - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi – 197,4 m3 - plantowanie skarp i dna rowów – 573 m2 - humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm – 573 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 42010,99
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Brzeźnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem -10112m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 30 % - 529,2m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 4455,8m2 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 2/3 -5m - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – usuwanie zatorów, prace porządkowe - 5m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9591,25
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17Nazwa: Doprowadzalnik B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem- 930 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % - 465 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – usuwanie zatorów, prace porządkowe - 5 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 913,98
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 8
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18Nazwa: Doprowadzalnik C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem - 2118 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % - 889,6 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – usuwanie zatorów, prace porządkowe -3 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1573,53
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19Nazwa: Doprowadzalnik Czubryn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem - 1431m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % - 774m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – usuwanie zatorów, prace porządkowe - 3m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1309,66
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 8
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20Nazwa: Golionka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem - 15924 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 30 % - 5261,2 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 2400 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – prace porządkowe - 10 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11749,45
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21Nazwa: Kanał Węgornia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem - 9255m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem - 8552,5m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 2625m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (pozycja zastępcza do usunięcia zatorów, gałęzi, śmieci, prace porządkowe) - 6m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7817,77
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22Nazwa: Prusina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem - 2468m2 - mechaniczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem - 2092m2 - załadunek i wywóz skoszonej roślinności do 10 km - 10,46m3 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 556m2 - oczyszczanie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy – wykonanie prac porządkowych na obiekcie - 4 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2544,59
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 8
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23Nazwa: Rów Trutnowski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem - 30194m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 30 % - 1184m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % - 1410m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 8088,2m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – usuwanie zatorów, prace porządkowe - 10m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20956,89
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 38
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24Nazwa: Rów V
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem - 3502m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem - 910m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 1915 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 30 % - 220 m3 - wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m - analog do uzupełnienia kamienia w km 1+180-1+250 - 2 m3 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – usunięcia zatorów, prace porządkowe - 5 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4511,73
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 13
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25Nazwa: Ryszka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem - 22604m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 30 % - 1517,6m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 3935,7m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – usuwanie zatorów, prace porządkowe- 15m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12003,62
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 31
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26Nazwa: Śliwiczka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem -32694 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 30 % - 2051.40 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % - 2842.80 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - 6787,20 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – usuwanie zatorów, prace porządkowe - 10 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21965,58
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 38
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27Nazwa: Zamrzonka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem -15162 m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieków z wygrabieniem -189 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 30 % -107,6 m2 - usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 2.0 m - 10 m - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % -5808,6 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - 10 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10399,25
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 24
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 28Nazwa: Czerska Struga
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- mechaniczne wykoszenie porostów z dna – 13 313,7m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (prace porządkowe) w km 7+000-12+356 – 6 m3 - przemieszczanie ładunku kat. B żurawiem samochodowym – 1 t - usuwanie kożucha przy głębok. cieku ponad 1.0 m- analog wyciągnięcia zbitej roślinności po mechanicznym wykoszeniu (przyjęto, że roślinność zbije sie w 0,25 % pierwotnej powierzchni) – 3 328,43m2 - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km (wywóz wykoszonej roślinności) - średnio przyjęto 5,0 mm z całej wykoszonej powierzchni – 66,56 m3 - nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II– 66,56 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6770,57
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 13
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 29Nazwa: Duży Wytrych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem w km 1+606-9+264 – 2 2974 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % w km 1+606-4+477, 5+330-5+577 – 5 227m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % w km 4+77-5+330, 5+77-9+264 – 4 998 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych w km 1+606-9+264 – 25 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19116,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 33
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 30Nazwa: Mały Wytrych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem w km 0+000-0+588; 0+599-3+465 – 10 362m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % w km 0+000-0+588; 0+599-3+465 – 5 298 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych w km 0+000-3+465 – 5 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10145,1
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 26
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 31Nazwa: Rakówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem – 33 417 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. Do 60 % – 12 822,2 m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków – 387,6 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów z dna do 2,0 m w km j.w – 387,6 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – 8 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 22014,37
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 33
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 32Nazwa: Rzepiczna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem w km 0+000-3+659 – 10 977 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % w km 0+000-3+659 – 6 758,8 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych w km 0+000-3+800 – 4 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12457,51
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 33Nazwa: Struga Ciechocińska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem – 3 159m2 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem – 2 988m2 - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem – 14 807m2 - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km (wywóz wykoszonej roślinności) - średnio przyjęto 5,0 mm z całej wykoszonej powierzchni- 74 m3 - nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II - 74 m3 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % – 711 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. Ponad 60 % – 761,6 m2 - ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)- 2 szt. - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – 5 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9668,1
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 26
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 34Nazwa: Struga Stobno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem – 7 125 m2 - hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % – 430,8 m2 - hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. Do 60 % – 2 822,4 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych – 3 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5230,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 35Nazwa: Zwierzynka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem-31 728 m2 - mechaniczne wykoszenie dna z wygrabieniem - 16 560 m2 - roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg. do 0.5 km - 82,8 m3 - nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II (wywóz wykoszonej roślinności na odległość do 10 km)- 82,8 m3 - hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%- 14 881,8 m2 - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (prace porządkowe) w km 0+000-8+000, 10+000-18+400- 18 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 38284,26
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 43
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 36Nazwa: wał Chrystkowo-Gruczno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:załadunek i wyładunek tłucznia w miejscu wbudowania – 152,064 t przewóz materiałów budowlanych na odległość do 30 km – 13 kursów wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego lub gruzu warstwą do 15 cm – 384 m2 zagęszczenie warstwy tłucznia – 46,2 m3 mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi - analog - wyrównanie uszkodzonej korony z usunięciem humusu – 55 m2 roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi – analog - zakup i dowóz gruntu do uzupełnienia i podsypki na odl. 10 km – 22,4 m3 roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp – 22,4 m3 zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi – 22,4 m3 załadunek ładowarką kołową - analog - załadunek i wyładunek tłucznia w miejscu wbudowania – 69,21 t przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II - analog- transport tłucznia w miejsce wbudowania na odległość do 30 km – 7 kursów wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego lub gruzu o grub. 5 cm – skarpy o wys.ponad 4m – warstwa do 0,2m – 139,8 m2 zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - analog- zagęszczenie warstwy z tłucznia – 30,26 m3 roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi – analog - zakup i dowóz gruntu do uzupełnienia i podsypki na odl. 10 km – 185,62 m3 humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 10 cm – 1.856,2 m2 zakup i ustawienie znaków zakazu – 3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 52365,86
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 26
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 37Nazwa: Potok Młyński
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem– 23 420 m2 ręczne wykoszenie grobli z wygrabieniem – 7 730 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 30 % - 2 763 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % - 2 116 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 2 149 m2 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 8,53 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14944,97
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 38Nazwa: Struga Dworzysko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem– 55 787,9 m2 ręczne ścinanie krzaków i podkrzesanie drzew ze zrąbkowaniem – 2 013 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 30 % - 8 354 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % - 1 617 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 2 817,8 m2 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 30,334 m3 usunięcie namulisk z wywozem urobku – 32,16 m3 usunięcie rumowiska z dna z przerzutem na koronę skarpy – 7 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 31955,94
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 46
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 39Nazwa: Struga Grzybienica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem– 28 522 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % - 576 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 8 657,4 m2 usunięcie namuliska z przerzutem urobku na koronę skarpy – 4,8 m3 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 22,65 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20077,16
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 40Nazwa: Struga Mukrz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem– 34 482,8 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 30 % - 8 438 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 4 449 m2 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 15,198 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 22118,83
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 41Nazwa: Struga Ostrowite
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem– 6 240 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 30 % - 1 986 m2 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 2,7 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3197,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 26
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 42Nazwa: Struga Sobina I etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 8 029,8 m2 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 12,6 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12757,56
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 43Nazwa: Struga Sobina II etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem– 46 605,8 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % - 2 922 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 8 029,8 m2 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 39,023 m3 mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku – 14 724 m2 z wyciąganiem wykoszonej roślinności – 4 858,92m2 zabudowa obmytego przyczólka gruntem z geowłókniną i obsianiem – 1 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32127,96
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 44Nazwa: Struga Wyrwa I etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem – 34 072 m2 ręczne ścinanie krzaków i podkrzesanie drzew ze zrąbkowaniem – 240 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 30 % - 9 322,4 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 1 294,2 m2 usunięcie namuliska z wywozem urobku – 8 m3 usunięcie namuliska z przerzutem urobku na koronę skarpy – 12 m3 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 20,164 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18943,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 46
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 45Nazwa: Struga Wyrwa II etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem– 64 518 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % - 1 726,4 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 10 624 m2 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 16,302 m3 odmulenie dna z przerzutem urobku na koronę skarpy – 435,84 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50730,66
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 46
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 46Nazwa: Struga Zdrojanka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem– 4 036 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 30 % - 280 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody ponad 60 % - 328 m2 usuwanie zatorów i śmieci z koryta – 4,74 m3 mechaniczne usunięcie rumowiska z dna z wywozem urobku – 236,65 m3 ręczne odmulenie dna warstwą 0,3 m przy szer. dna 1,6 – 58 m ręczne odmulenie dna warstwą 0,2 m przy szer. dna 1,6 – 50 m oczyszczenie przepustu rurowego potrójnego o śred. 1,0 – 3 x 7 = 21 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17021,44
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 47Nazwa: Wał Sartowice-Nowe - zabudowa nor zwierzęcych, oczyszczenie betonowych umocnień skarpy odwodnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Zabudowa nor zwierzęcych - skarpa odwodna w km 13+965, 18+914, 18+941, 20+785, 20+791, 20+799, skarpa odpowietrzna w km 20+380 ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) – 16,50 m3 roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km - dowóz gruntu - przy norach bobrowych założono 50% ubytku – 8,25 m3 nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV-do 20 km - 8,25 m3 ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m - 24,75 m3 zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV – 24,75 m3 obsianie skarp w ziemi urodzajnej – 55,50 m2 b) Oczyszczenie umocnień betonowych skarpy odwodnej w km 0+300-0+800 czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie z mchów elementów betonowych budowli i schodów - analog - oczyszczenie umocnień betonowych skarpy odwodnej wraz z dylatacjami z mchu, porostów, chwastów i traw - 5000,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21611,74
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 26
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 48Nazwa: Graniczek - etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp z wygrabieniem – 9 221 m2 ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieku z wygrabieniem - 2 249 m2 odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna 0,8 m - 564 m rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu dna - 564 m usuwanie namułu z dna cieku -- 521 m uprawa płużna w terenach zadarnionych płaskich. Technologia kołowa 1 etapowa - 0,217 ha hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % - – 1 654 m2 mechaniczna wymiana w przepustach rur - 3,5 m oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - analog do usuwania zatorów, prace porządkowe w km 0+000-4+527 – 8 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11195,67
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 49Nazwa: Szumiąca- etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp – 16 122 m2 z wygrabieniem -15 122 m2 hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % - 3 866 m2 ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieku- 934,4 m2 wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki - 292 m3 odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 0,8 m- 1 168 m rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu dna- 1 168 m uprawa płużna w terenach zadarnionych płaskich. Technologia kołowa 1 etapowa - 0,234 ha oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - 8 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15693,44
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 50Nazwa: Struga Kicz – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem - 47 554,8 m2 wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2,0m - 37 026 m2 wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,0m - 10 528,8 m2 ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieku- 9 596 m2 ręczne wygrabienie porostów z dna cieku - 9 596 m2 hakowanie dna przy zarośnięciu l.w. do 60 % - 21 151 m2 oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (prace porządkowe) - 18 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 34928,56
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 46
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 51Nazwa: Struga Raciąż - etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp z wygrabieniem 6 705 m2 hakowanie dna dna przy zarośnięciu l.w. ponad 60 % -3 548 m2 oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy (prace porządkowe) - 8 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6600,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 22
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 52Nazwa: Rakówka -etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp z wygrabieniem – 10 410 m2 odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 2,0 m – 3 470 m2 rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu dna- 3 470 m uprawa płużna w terenach zadarnionych płaskich. Technologia kołowa 1 etapowa – 1,735 ha
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37430,84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Informacje

 • Wytworzył:13 06 2017, 12:57:58przez: Szatkowski Marek
 • Opublikował:13.czerwca.2017, 14:32:46przez: Szatkowski Marek
 • Osoba odpowiedzialna:Szatkowski Marek
 • Podmiot udostępniający: Szatkowski Marek
 • Liczba odsłon:907

Rejestr zmian

 • Szatkowski Marek17 lipca 2017, 14:37:10Aktualizacja dokumentu.
  Dodano wygraną ofertę
 • Szatkowski Marek30 czerwca 2017, 13:55:05Aktualizacja dokumentu.
 • Szatkowski Marek13 czerwca 2017, 14:39:29Aktualizacja dokumentu.
 • Szatkowski Marek13 czerwca 2017, 14:38:09Aktualizacja dokumentu.
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.