Biuletyn Informcji Publicznej
ZP - 11/2017 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe Chełmno.wstecz

Numer dokumentu: 526153-N-2017
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Tryb: tryb nieograniczony
Termin składania ofert: 2017-06-22, 10:00:00
Wynik postępowania: wybrana_oferta.odt

Ogłoszenie nr 526153-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - Biuro Terenowe Chełmno.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, krajowy numer identyfikacyjny 59716200000, ul. ul. Okrzei  , 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 302 000, e-mail wloclawek@kpzmiuw.pl, faks 542 302 030.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kpzmiuw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kpzmiuw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem
Adres:
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracj i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - Biuro Terenowe Chełmno.
Numer referencyjny: ZP 11-2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku , z podziałem na 34 części, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja, Przedmiar robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorys ofertowy (ślepy), stanowiące odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt wykonawczy. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3.2.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących poszczególne roboty składające się na przedmiot umowy (ręczne wykoszenie porostów ze skarp, wygrabienie, ręczne i mechaniczne usuwanie namułu z dna cieku, hakowanie dna,oczyszczenie budowli( przepustów rurowych, studzienek) naprawa i zabezpieczenie uszkodzonej skarpy cieku, oczyszczanie terenu, itp.) odpowiednio do danej części zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45246400-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1338744,61
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 83
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna robota budowlana w zakresie robót konserwacyjnych cieków lub urządzeń melioracji wodnych, wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto: część 10 - 1 500 zł. część 9 - 3 000 zł. część 3,11 - 5 000 zł. część 7,23 - 8 000 zł. część 6,13,21,25,28,32 - 10 000 zł. część 8,22,33 - 15 000 zł. część 5,12,26 - 20 000 zł. część 24,31,34 - 30 000 zł. część 4,15,19 - 40 000 zł. część 1,18,20,29 - 50 000 zł. część 2,27 - 60 000 zł. część 14,30 - 80 000 zł. część 17 - 90 000 zł. część 16 - 100 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3. ppkt 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 22.06.2017 r. do godz. 10:00 dla niżej wymienionych części zamówienia - w kwocie: część 10 - 50 zł. część 3,7,9,11 - 100 zł. część 6,13,23,25 - 200 zł. część 8,21,28,32,33 - 300 zł. część 5,12,22,26 - 400 zł. część 24,31,34 - 700 zł. część 4,15 - 1 000 zł. część 1,2,18,19,20,27,29,30 - 1 500 zł. część 14 - 2 000 zł. część 16,17 - 2 500 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 56 1020 5170 0000 1202 0063 7819 z dopiskiem „wadium-przetarg na „Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe Chełmno.” część nr...............................nazwa części …................................. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 p.z.p., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub – przy zmianie terminu realizacji umowy/ robót , o którym mowa w § 4 - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach : a) konieczności realizacji dodatkowych robót , nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych robót ; b) zaistnienia przesłanek „Siły Wyższej”, o której mowa w § 15 ; przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas występowania zdarzeń i przypadków „Siły Wyższej” oraz ich skutków; c) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy , lub wydania zakazu ich prowadzenia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; d) kolizji robót objętych przedmiotem umowy z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w Dokumentacji , przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie w/w kolizji ; e) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny od sposobu określonego w Dokumentacji , a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, z uwzględnieniem przesłanek opisanych ust. 2 poniżej oraz § 2 umowy ; f) konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy , przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej ; a także , gdy zmiana umowy będzie wynikała : g) ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron ; h) ze zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej ; i) z konieczności dokonania wymiany osoby, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5 poniżej ; j) ze zmiany charakteru płatnika podatku VAT, stron. 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 lit. e , zachodzi w sytuacji, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy : a) materiały budowlane, przewidziane w Dokumentacji, nie mogą być zastosowane z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi; b) nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; c) zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); d) zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót niż przewidziano w Dokumentacji . 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. h , Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wprowadzenie w Dokumentacji zmian, o których mowa w ust. 1 lit. f, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1. 5. Zmiana osoby przewidzianej do realizacji zamówienia, o której mowa w ust. 1 lit. i, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Kanał Główny Wiejskiej Nch – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie skarp z wygrabieniem powyżej 2m – 132 533 m2 usuwanie spływającej roślinności po mechanicznym wykoszeniu dna – 15 358,2 m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem o szer do 2m (dokoszenie dna pasem 1m przy stopie skarpy) – 11484m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem ponad 2m – 19 576 m2 hakowanie dna do 60% – 22 018 m2 rozbiórka i oczyszczenie przetamowań w okresie realizacji prac 3 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 63253,43
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 61
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Kanał Główny Miejskiej Nch – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m– 173 467 m2 usuwanie spływającej roślinności po mechanicznym wykoszeniu dna – 16 497,3 m2 załadunek i transp wyk. porostów na wyzn. składowisko - 164,973m3 plantowanie przewiezionych porostów w obrębie składowiska -164,973 m3 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem o szer do 2m (dokoszenie dna pasem 1m przy stopie skarpy) – 15 892m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem ponad 2m – 34715m2 hakowanie dna do 60% – 12 884 m2 rozbiórka przetamowań w okresie realizacji prac 3 m3 przygotowanie podłoża pod nasyp – 37,5 m2 wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm – 30 mb pobór i transport ziemi do wbudowania – 2 m3 wbudowanie ziemi w nasyp – 2m3 ręczne formowanie nasypu – 2m3 plantowanie skarp przy robotach wodno-melioracyjnych – 37,5 m2 darniowanie skarp pasem szer. 40 cm bez humusu – 6 m2 obsiew skarp mieszanką traw – 31,5 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 74169,91
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 61
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Rów ,,i” - etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m – 17 691m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem do 2m – 539 m2 hakowanie dna do 60% – 2 391m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5728,36
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Kanał Boczny – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m– 63 248 m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem do 2m – 9 279 m2 hakowanie dna do 60% – 24 782 m2 przygotowanie podłoża pod nasyp – 150 m2 wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm – 120 mb pobór i transport ziemi do wbudowania – 6 m3 wbudowanie ziemi w nasyp – 6m3 ręczne formowanie nasypu – 6m3 plantowanie skarp przy robotach wodno-melioracyjnych – 150 m2 darniowanie skarp pasem szer. 40 cm bez humusu – 24 m2 obsiew skarp mieszanką traw – 126 m2 wycinka krzaków ze skarp wraz z przycinką gałęzi drzew – 0,192 ha zrąbkowanie krzaków – 54,912 mp rozbiórka przetamowań w okresie realizacji prac - 3 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50213,85
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 53
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Kanał Środkowy – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m – 3 0917m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem do 2m – 13 722 m2 hakowanie dna do 60% – 13 664 m2 rozbiórka przetamowań w okresie realizacji prac 2 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23555,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 53
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Kanał Średni – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m – 26 559 m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem do 2m – 380 m2 hakowanie dna do 30% - 3 461 m2 hakowanie dna do 60% – 4 361 m2 rozbiórka przetamowań w okresie realizacji prac - 6 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13497,32
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Kanał Łunawski – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m – 14 902 m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem do 2m – 9 629 m2 hakowanie dna do 60% – 4 614 m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem – 1 703m2 rozbiórka przetamowań w okresie realizacji prac - 2 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9707,69
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Kanał Gromadzki - etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m – 28 994 m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem do 2m – 1 550 m2 hakowanie dna do 60% – 10 039 m2 rozbiórka przetamowań w okresie realizacji prac - 6 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17767,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Kanał Starogrodzki – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m– 9 357 m2 usuwanie spływającej roślinności po mechanicznym wykoszeniu dna – 2 277,3 m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem o szer do 2m (dokoszenie dna pasem 1m przy stopie skarpy) – 1192 m2 wywóz wyk. porostów z obrębu stacji pomp do 200 m – 22,773 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4185,68
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Kanał Łączący – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. powyżej 2m– 5278 m2 hakowanie dna do 60% – 883 m2 rozbiórka przetamowań w okresie realizacji prac - 1 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1984,77
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Kanał Stary Głównik – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m– 13 017 m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem o szer ponad 2m - 2400 m2 hakowanie dna do 30% – 4364 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6538,91
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 19
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Rów Hermana – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m – (14917+16575)= 31492 m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem do 2m– (1249+5330)= 6579 m2 oczyszczenie skarp z wykoszonych porostów z wywiezieniem na składowisko odpadów komunalnych – 161,66 m3 hakowanie dna do 60% – 5105 m2 oczyszczenie koryta z zatorów i śmieci z wywiezieniem na składowisko odpadów komunalnych – 5 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24599,99
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Turznica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m– 11448 m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem do 2m – 4019 m2 hakowanie dna ponad 60% – 4084 m2 hakowanie dna do 30% – 800 m2 wycinka krzaków ze skarp wraz z przycinką gałęzi drzew – 0,047 ha zrąbkowanie krzaków – 20,163 mp usuwanie namułu z dna cieków warstwą 30 cm – 118 mb wyciąganie kołków w wodzie – 588 sztuk
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12393,39
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 25
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Struga Toruńska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m– 23720 m2 wycinka krzaków ze skarp wraz z przycinką gałęzi drzew – 0,25 ha zrąbkowanie krzaków – 71,5 mp mechaniczne odmulenie dna koparką pływającą – 2470 m3 ręczne rozplantowanie urobku poprzez wyrównanie korony nasypu – 2481 mb mechaniczne odmulenie dna koparką hydrauliczną wraz z rozplantowaniem urobku – 2492 m3 usuwanie namułu z dna cieku warstwą 20 cm – 337 mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 101695,95
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 36
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Kanał Zgniłka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab.powyżej 2m – 76296 m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem do 2m – 11001 m2 hakowanie dna ponad 60% – 20636 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 48994,22
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 53
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Struga Żaki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Etap I w km 0+000 – 5+400 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem powyżej 2m – 36810m2 hakowanie dna do 60% – 9780 m2 ------------------------------------------------------------------------ Etap II w km 0+000 – 5+400; 10+886 – 30+970 (20,886 km) ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. powyżej 2m – 63950m2 oczyszczenie dna cieku z zatorów – 4 m3 hakowanie dna do 30% – 1632 m2 hakowanie dna ponad 60% – 14858 m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrab. o szer ponad 2m - 614 m2 wycinka krzaków średniej gęstości – 0,15 ha zrąbkowanie krzaków – 42,9mp oczyszczenie dna cieku z zatorów – 8m3 usuwanie namułu z dna cieku warstwą 10 cm – (5776+590+471+1225)= 8062 mb wycinka krzaków gęstych – 0,048 ha zrąbkowanie krzaków – 20,592 mp usuwanie namułu z dna cieku warstwą 30 cm – 120 mb usuwanie namułu z dna cieku warstwą 20 cm – 185 mb oczyszczenie przepustów z namułu – (27,5+8+56) = 91,5 mb ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. powyżej 2m – 36810m2 hakowanie dna do 30% – 9780 m2 oczyszczenie studzienek drenarskich – sztuk 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 117088,84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 83
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17Nazwa: Fryba
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Etap I w km 0+000 – 5+250 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. powyżej 2m – 22 246m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. do 2m – 2 856m2 wycinka odrostów krzaków – 0,3 ha zrąbkowanie krzaków – 28,6 mp ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrab. o szer ponad 2m - 11141 m2 usuwanie namulisk z dna cieku warstwą 20 cm – 115 mb oczyszczenie koryta cieku z zanieczyszczeń z wywiezieniem na składowisko odpadów komunalnych – 12 m3 oczyszczenie koryta cieku z zanieczyszczeń ze złożeniem w pryzmy - 4m3 ------------------------------------------------------------------------ Etap II w km 0+000 – 5+250; 6+120 - 24+600 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. pasem 2,5 m – 37 050m2 hakowanie dna do 60% – 18 525 m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. powyżej 2m – 70 690m2 hakowanie dna ponad 60% – 13 806 m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrab. Szer. powyżej 2m – 2000 m2 hakowanie dna do 60% - 5 552 m2 usuwanie namułu z dna cieku warstwą 10 cm – 2 776 mb ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. powyżej 2m – 22 246m2 ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. do 2m – 2 856m2 hakowanie dna do 30% – 2 856 m2 oczyszczenie koryta cieku z zanieczyszczeń z wywiezieniem na składowisko odpadów komunalnych – 8 m3 oczyszczenie koryta cieku z zanieczyszczeń ze złożeniem w pryzmy – 4m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 106410,88
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18Nazwa: Gardęga
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. pasem 2,5 m – 35 800m2 hakowanie dna ponad 60% – 37 558 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64788,56
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 46
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19Nazwa: Kanał Trynka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Etap I ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. powyżej 2m (cała powierzchnia skarp)– 40 765m2 ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z usuwaniem kożucha – 24 208 m2 oczyszczenie koryta cieku z wykoszonych porostów z wywózką do 10 km – 25 m3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Etap II ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. powyżej 2m (cała powierzchnia skarp)– 40765m2 ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z usuwaniem kożucha – 24 208 m2 oczyszczenie koryta cieku z wykoszonych porostów z wywózką do 10 km – 20 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54392,55
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 52
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20Nazwa: Kanał Sitno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. pasem 3 m – 113 400 m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrab. do 2m – 368 m2 oczyszczenie koryta cieku z zanieczyszczeń ze złożeniem w pryzmy – 5m3 hakowanie dna ponad 60% – 28 363 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 66627,1
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 52
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21Nazwa: Kanał Książki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. pasem 2,5 m – 27 000m2 usuwanie namułu z dna cieku warstwą 10 cm – 509 mb hakowanie dna ponad 60% – 5 869 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16225,1
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 29
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22Nazwa: Wały wsteczne rz. Osy – likwidacja nor
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem – 37 m2 ręczne wykopy ciągłe lub jamiste – 7 m3 pobór i transport gruntu – 3 m3 ręczne zasypywanie wykopów z przerzutem - 7+3 = 10 m3 ręczne plantowanie gruntu – 37 m2 zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi – 10 m3 obsiew mieszanką traw – 102 m2 mechaniczne wykoszenie skarp i korony wałów wstecznych – 113 720 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20311,56
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23Nazwa: Rurociąg MC w m. Błędowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wycinka krzaków gęstych – 0,119 ha zrąbkowanie krzaków – 51,051 mp wykopy jamiste wykonywane koparkami – 48 m3 wykopy liniowe pod rurociągi z wydobyciem urobku łopatą – 54 m3 rozbiórka rurociągów o śr 100 cm z mechanicznym wydobyciem rur – 2 mb montaż zakupionych rurociągów o śr 100 cm – 2mb przygotowanie zaprawy cementowej celem wykonania opaski – 0,510 m3 ręczne zasypywanie wykopów liniowych – 54 m3 zakup i transport gruntu do wbudowania – 6 m3 zasypywanie wykopu spycharką z przemieszczeniem gruntu – 54 m3 zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi – 108 m3 uzupełnienie studni w kręgi (4 szt.) oraz pokrywy (5 szt.) oczyszczenie studzienek drenarskich z namułu – 14 sztuk
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10378,32
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 36
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24Nazwa: Struga Radzyńska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie skarp z wygrab. powyżej 2m (cała pow.) – 4 170 m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrab.o szer do 2m –2053+3400 = 5 453m2 ręczne wykoszenie skarp z wygrab. Pasem 2,5 m – 48 615 m2 hakowanie dna ponad 60% – 11314 m2 usuwanie namułu warstwą 10 cm – (130+1800+853)=2 783 mb ręczne wykoszenie skarp z wygrab. powyżej 2m (kanał ulgi) – 758m2 hakowanie dna ponad 60% (kanał ulgi) – 118m2 usuwanie namułu warstwą 10 cm – (kanał ulgi) - 147 mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37469,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 53
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25Nazwa: Młynówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie skarp z wygrab. powyżej 2m (cała pow.) – 26 849 m2 ręczne wykoszenie skarp z wygrab. do 2m – 8 990 m2 hakowanie dna ponad 60% – 3 033m2 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrab.o szer do 2m - 11 690 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14172,37
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 39
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26Nazwa: Struga Sadzka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie skarp z wygrabieniem – (125+33827)= 33 952 m2 hakowanie dna ponad 60% – 6 905m2 usuwanie namułu warstwą 20 cm – 224mb usuwanie namułu warstwą 10 cm – 164mb mechaniczne odmulenie wraz z rozplantowaniem urobku – 185 mb wykonanie i konserwacja meteraców pod koparki – 59,2 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21510,92
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 39
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27Nazwa: Struga Wąbrzeska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie skarp z wygrabieniem – 86 395 m2 hakowanie dna do 60 % - 11 954 m2 oczyszczenie przepustu z namułu – 22 mb hakowanie dna ponad 60% - 9 504 m2 ręczne wykoszenie dna wraz z usuwaniem kożucha - 11 424 m2 oczyszczenie koryta cieku z gałęzi i śmieci – 3 m3 usuwanie namułu warstwą 20 cm – 2716+677 = 3 393mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 79174,91
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 28Nazwa: Rów Ostrowski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie skarp z wygrab. pasem 2,5 m – 13 650 m2 ręczne wykoszenie skarp z wygrab. powyżej 2m (cała pow.) – 12066 m2 mechaniczne wykoszenie dna kosiarką pływającą wraz z wyciąganiem wykoszonych porostów – 1189 m2 hakowanie dna ponad 60% - 5297 m2 zakup i montaż pokryw nastudziennych – sztuk 3 ręczne wykoszenie skarp z wygrab. do 2m – 781 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15231,54
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 29Nazwa: Wawrzonka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie skarp z wygrab. Pasem 2,5 m – 41300 m2 ręczne wykoszenie skarp z wygrab. powyżej 2m (cała pow.) – 3115m2 ręczne wykoszenie skarp z wygrab. Do 2m – 11488m2 hakowanie dna do 60% - 14194 m2 hakowanie dna ponad 60% - 4581 m2 usuwanie namułu warstwą 10 cm – (3446+854+700+300+1472)= 6772mb oczyszczenie przepustów z namułu – (12+20+13+20)= 65 mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64774,66
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 53
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 30Nazwa: Marusza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie skarp z wygrab. Pasem 2,5 m – 103920 m2 ręczne wykoszenie dna - 29029 m2 usuwanie kożucha – 14514,5 m2 mechaniczne odmulenie dna wraz z rozplantowaniem urobku - 542,88+374,44 =917,32 m3 hakowanie dna do 60% - 15861 m2 hakowanie dna ponad 60% - 15123 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 88854,42
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 31Nazwa: Rów Plemięcki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:oczyszczenie koryta cieku z zanieczyszczeń ze złożeniem w pryzmy – 10m3 ręczne wykoszenie skarp z wygrab. powyżej 2m (cała pow.) – 68320m2 ręczne wykoszenie skarp z wygrab. Do 2m – 3941m2 hakowanie dna ponad 60% - 12408 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33874,23
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 46
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 32Nazwa: Pręczawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie skarp z wygrab. powyżej 2m (cała pow.) – 14575m2 ręczne wykoszenie skarp z wygrab. do 2m – 10935m2 hakowanie dna do 30% - 1650 m2 hakowanie dna ponad 60% - 5946 m2 rozbiórka przetamowań w okresie realizacji prac – 4 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16068,51
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 36
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 33Nazwa: Kujawka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. pasem 2,5 m – 30165m2 hakowanie dna ponad 60% – 7627 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17780,66
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 39
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 34Nazwa: Struga Papowska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrab. pasem 2,5 m – 25150m2 hakowanie dna do 60% – 4765 m2 oczyszczenie koryta cieku z zanieczyszczeń ze złożeniem w pryzmy – 4m3 ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrab.o szer do 2m - 384 m2 usuwanie namułu warstwą 10 cm – (2572+578+700)= 3850mb usuwanie namułu warstwą 20 cm – (158+638) = 796mb wycinka odrostów krzaków – 0,635 ha zrąbkowanie krzaków – 90,805 mp oczyszczenie przepustów z namułu – (57,5+15+35) = 107,5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 35324,69
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Marian Wilmanowicz

Z-ca Dyrektora KPZMiUW we Włocławku

Włocławek, 07.06.2017 r.Informacje

  • Wytworzył:06 06 2017, 14:28:48przez: Szatkowski Marek
  • Opublikował:07.czerwca.2017, 09:18:54przez: Szatkowski Marek
  • Osoba odpowiedzialna:Szatkowski Marek
  • Podmiot udostępniający: Szatkowski Marek
  • Liczba odsłon:896

Rejestr zmian

  • Szatkowski Marek11 lipca 2017, 14:12:45Aktualizacja dokumentu.
    Dodano wygraną ofertę
  • Szatkowski Marek26 czerwca 2017, 08:58:58Aktualizacja dokumentu.
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.