Biuletyn Informcji Publicznej
ZP-8/17 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Realizacja od km 1+080 do km 5+600wstecz

Numer dokumentu: ZP-8/17
Zamawiający: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Tryb: tryb nieograniczony
Termin składania ofert: 2017-06-08, 10:00:00
Wynik postępowania: wybrana_oferta.pdf

Zamawiający informuje że związku z  nie wyświetlaniem się  w zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeniu o zamówieniu dwóch wstępnych odpowiedzi w treści "nie" w zakresie, że Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie  i O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie, zgodnie z dokonanym zaznaczeniem przez publikującego skierował zapytanie do Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy przedmiotowe odpowiedzi w zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeniu o zamówieniu  wyświetlają się zgodnie z dokonanym zaznaczeniem.

Początek formularza

 

Ogłoszenie nr 516224-N-2017 z dnia 2017-05-24 r.

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Realizacja od km 1+080 do km 5+600
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, krajowy numer identyfikacyjny 59716200000, ul. ul. Okrzei  , 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 302 000, e-mail wloclawek@kpzmiuw.pl, faks 542 302 030.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kpzmiuw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kpzmiuw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem
Adres:
Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87 – 800 Włocławek, w pokoju 200 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Realizacja od km 1+080 do km 5+600
Numer referencyjny: ZP – 8 / 17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Realizacja od km 1+080 do km 5+600, którego celem jest zabezpieczenie korpusu i podłoża wału przed filtracją na długości 4520 m od km 1+080 do km 5+600, obejmującego następujący zakres rzeczowy: -roboty przygotowawcze i pomiarowe, -roboty ziemne, -zagęszczenie impulsowe korpusu wału, -wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej w osi wału metodą wgłębnego mieszania gruntu na długości 3900 m oraz stalowej ścianki szczelnej na długości 620 m, -umocnienie skarpy odwodnej, po usunięciu drzew i krzewów, materacami siatkowo-kamiennymi gr. 23 cm na geowłókninie opartymi n koszach siatkowo-kamiennych 1,0x1,0x4,0 m na długości 420 m, -rozbiórka pompowni na wale, -wykonanie umocnionego pasa technologicznego na koronie wału, -remont przejazdów wałowych szt. 6, -wykonanie słupków kilometrażowych w postaci wkopanych płyt betonowych z podanym kilometrażem ( co 0,5 km), -montaż szlabanu na koronie wału w km 5+600, zabezpieczającego przed samowolnym przejazdem przez wał oraz pachołków uchylnych po 2 z każdej strony przejazdów wałowych blokujących wjazd na wał, znaki drogowe, -wykonanie dwóch reperów ziemnych. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane parametry techniczne przewidziane dla technologii wykonania przegrody przeciwfiltracyjnej wału metodą wgłębnego mieszania gruntu. Minimalne parametry wytrzymałościowe i filtracyjne wykonanej przesłony są następujące: -współczynnik filtracji k≤1x10-7 m/s -wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach Rp≥0,5 MPa -grubość przesłony powinna wynosić min. 50 cm. Wykonawca we własnym zakresie i własnym staraniem zakupi-pozyska piasek (masy ziemne) niezbędne do modernizacji wału. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem mas ziemnych na modernizację wału wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty. Przed rozpoczęciem realizacji robót wykonawca uzgodni z Zarządcą/Zarządcami dróg warunki dopuszczenia pojazdów transportujących masy ziemne do ruchu po drogach. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami służącymi wykonawcy przy realizacji Zadania na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy będą usuwane na bieżąco i na koszt wykonawcy. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości (PZJ) gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanych mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. PZJ powinien w szczególności zawierać zapis, że Wykonawca będzie prowadzić na bieżąco Dziennik pracy wiertnicy, w którym muszą być przedstawione następujące dokumenty: aprobata techniczna dopuszczenia materiału na wykonanie przesłony, dokumenty zakupu materiałów (oryginały), dzienny rejestr wykonanych pali, podsumowanie dobowego zużycia materiału, jak również dostarczonego na budowę potrzebnego do sporządzenia zawiesiny. Przy udziale inspektora nadzoru, przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić kalibrację urządzeń rejestrujących proces technologiczny wykonania przegrody oraz przepływomierza dostarczającego mieszaninę zaczynu. Na żądanie inspektora wyżej wymieniona kalibracja urządzeń będzie powtarzana w trakcie realizacji robót. Czynności powyższe powinny być odnotowane w Dzienniku pracy wiertnicy. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek, przechowywania ich i przeprowadzania badań pod nadzorem inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi Koszt wszystkich czynności związanych z kontrolą jakości robót Wykonawca uwzględni w cenie oferty Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa pn.: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski, opracowana przez Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt w Gdańsku” Sp. z o.o. w Gdańsku (listopad 2015 r.) - projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót( km 1+080 - 5+600) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt wykonawczy. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody, tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody (np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Wał przeciwpowdziowy Łęgnowo-Otorowo jest budowlą chroniącą Nizinę Łęgnowo-Otorowe przed powodzią w trakcie wezbrań rzeki Wisły. W przypadku wystąpienia zjawiska powodzi na Wiśle w trakcie trwania realizacji inwestycji, wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie terenu robót i wału przeciwpowdziowgo objętego przebudową, celem zabezpieczenia obszaru chronionego przed powodzią. W km 2+040 – 2+090 wał zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowań położonych na działce nr 39/2. Wykonawca dostosuje parametry pracy maszyny wykonującej zagęszczenie korpusu wału metodą IC do istniejących warunków, celem wyeliminowania ujemnych skutków na przyległe zabudowania w trakcie realizacji robót. Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z. 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących poszczególne prace składające się na przedmiot umowy tj. wszystkich czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych przy realizacji zamówienia pn: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Realizacja od km 1+080 do km 5+600, w szczególności w zakresie: wykonywania robót rozbiórkowych, ziemnych i konstrukcyjnych metodą mechaniczną (operator, kierowca sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia) i metodą ręczną (pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu zamówienia). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45246200-5
45246400-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13060513,06
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w wysokości min. 4.000.000,00 zł, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 4.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna robota budowlana w zakresie budowy lub przebudowy wału przeciwpowodziowego klasy I lub II wraz z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej metodą wgłębnego mieszania, wykonana w ramach jednego kontraktu, o wartości co najmniej brutto: 4. 000.000,00 zł. b) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest: min jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności właściwej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub równoważne. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym: - posiada dostęp do niezbędnych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia, tj.: - wiertnica pionowa umożliwiająca wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej o głębokościach podanych w dokumentacji projektowej, a także wyposażona w automatyczny układ monitorujący, umożliwiający rejestrowanie na bieżąco prowadzonych prac tj. numer kolumny, datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia kolumny, czas mieszania, głębokość pogrążenia końcówki mieszającej, ilość wpompowanego zaczynu, całkowite zużycie zawiesiny na kolumnę. System monitorowania winien umożliwić codzienne zgrywanie danych na nośnik elektroniczny np. pendrive – min. 2 komplety, - wibromłot do wbijania ścianki szczelnej - min. 2 szt., - koparki do robót nasypowych i profilacyjnych wału z długim wysięgnikiem – min. 3 kompl. - samochody samowyładowcze do przewozu piasku o napędzie 8x8 – min. 10 jednostek, - walce wibracyjne powyżej 12 ton – min. 2 sztuki, - zagęszczarki płytowe umocowane na koparkach z długim wysięgnikiem – min. 2 kompl. - spycharki gąsienicowe o mocy min. 74 kW (100 KM) - - min. 3 sztuki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 2) lit. a) SIWZ, pkt III.1.2 litera a ogłoszenia; 2) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 2) lit. b) SIWZ, pkt III.1.2 litera b ogłoszenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ, pkt III.1.3. litera a ogłoszenia; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) lit. b) SIWZ, pkt III.1.3 litera b ogłoszenia; 5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) lit. c) SIWZ, pkt III.1.3 litera c ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 08.06.2017 r. do godz. 10:00 w kwocie 300.000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wierzytelność z tytułu Wynagrodzenia nie może być przeniesiona w drodze przelewu na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy k.c., p.z.p., u.p.b. oraz innych ustaw właściwych do przedmiotu umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy z zastrzeżeniem ust. 5-7 poniżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem ich nieważności. Propozycje zmian i uzupełnienia treści Umowy przez Wykonawcę, należy złożyć do Zamawiającego w terminie do 30 dni przed dniem proponowanej zmiany Umowy. 4. Nieważna jest zmiana postanowień Umowy jeżeli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej . 5. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 p.z.p., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem przewidzianych tam warunków ich wprowadzenia: 1/ zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z powodu urzędowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2/ zmiany terminu wykonania Umowy, w przypadku: a) wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej w § 9 ust. 2 pkt 1-6, udokumentowanych odpowiednim wpisem do dziennika budowy, b) innych przerw w realizacji Robót wynikłych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy udokumentowanych odpowiednim wpisem do dziennika budowy, c) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, d) gdy wykonanie przedmiotu umowy wymaga wykonania robót zamiennych, e) gdy Roboty objęte Umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Robót, 3/ zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, 4/ konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji, 5/ konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 6/ zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczącej środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, 7/ zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad przedmiotem umowy, 8/ zmiana formy zabezpieczenia. 6. Okoliczności wymienione w ust. 5 stanowią katalog dopuszczalnych zmian Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę ale jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 7. Zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 5 powyżej dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami: 1/ zmiany nie mogą powodować zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1, 2/ zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie, 3/ jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 p.z.p.: 1/ zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku bankowego) , 2/ zmiana danych teleadresowych . 9. Spory mogące wynikać na tle Umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.. 10. Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim, PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Dół formularza

Marian Wilmanowicz

Z-ca Dyrektora KPZMiUW we Włocławku

Włocławek, 24.05.2017 r.

 

Informacje

 • Wytworzył:24 05 2017, 12:28:13przez: Dopierała Agnieszka
 • Opublikował:24.maja.2017, 13:12:48przez: Dopierała Agnieszka
 • Osoba odpowiedzialna:Dopierała Agnieszka
 • Podmiot udostępniający: Dopierała Agnieszka
 • Liczba odsłon:1172

Rejestr zmian

 • Muszalska Anna07 lipca 2017, 14:16:43wybrana_oferta
  Dodano wygraną ofertę
 • Dopierała Agnieszka08 czerwca 2017, 14:17:19Aktualizacja dokumentu.
 • Dopierała Agnieszka05 czerwca 2017, 15:13:22Aktualizacja dokumentu.
 • Dopierała Agnieszka05 czerwca 2017, 12:07:45Aktualizacja dokumentu.
 • Dopierała Agnieszka31 maja 2017, 14:46:33Aktualizacja dokumentu.
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.